A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thời khóa biểu 2017-2018

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017 – 2018

THỜI GIAN THỰC HIỆN TỪ NGÀY 2 – 10 – 2017( GVTD VỀ)

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

 

1A

Huệ

 

Sáng

1

Chào cờ

Học vần

Thể dục

Mỹ thuật (Phong)

Học vần (Tập viết)

 

2

Toán

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần (Toán)

 

3

Âm nhạc (Thuấn)

Ôn TV

Học vần

Học vần

Toán (Tập viết)

 

4

Học vần

Toán

TN – XH

Toán

Ôn TV

 

5

Học vần

 

Đạo đức

Thủ công

Hoạt động TT

 

 

 

 

Hoạt động TT

Chiều

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1B

B.Hồng

 

Sáng

1

Chào cờ

Ôn TV

Thể dục

Toán

Học vần (Tập viết)

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Mỹ thuật (Phong)

Học vần (Toán)

 

3

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Toán (Tập viết)

 

4

Âm nhạc (Thuấn)

Toán

Đạo đức

Học vần

Thủ công

 

5

Toán

 

TN – XH

Ôn TV

Hoạt động TT

 

Chiều

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

1C

Quyên

Sáng

1

Chào cờ

Học vần

Thể dục

Học vần

Học vần (Tập viết)

 

2

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần (Toán)

 

3

Học vần

Toán

Học vần

Mỹ thuật (Phong)

Toán (Tập viết)

 

4

Toán

Ôn TV

Toán

TN – XH

Đạo đức

 

5

Âm nhạc (Thuấn)

 

Ôn TV

Thủ công

Hoạt động TT

 

Chiều

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

               

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 – NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

 

1D

Tiên

 

Sáng

1

Chào cờ

Thể dục (Nhơn)

Học vần

Âm nhạc (Thuấn)

Học vần (Tập viết)

 

2

Toán

Học vần

Học vần

Toán

Học vần (Toán)

 

3

Học vần

Học vần

Đạo đức ( Hồng)

Học vần

Toán (Tập viết)

 

4

Học vần

Thủ công

Toán

Học vần

Ôn TV

 

5

 

 

Mỹ thuật (Phong)

TN – XH

Hoạt động TT

 

 

 

 

Hoạt động TT

Chiều

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2 – NĂM HỌC 2017 – 2018

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

2A

Đô

Sáng

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

Tập đọc

Kể chuyện

Toán

Ôn Mỹ thuật (Phong)

Tập làm văn

3

Toán

Chính tả

Ôn TV

L.Từ và câu

Thủ công

4

Tập viết

Thể dục

Âm nhạc(Thuấn)

Chính tả

Thể dục

5

Chào cờ

TN & XH

Mỹ thuật (Phong)

Đạo đức

Sinh hoạt TT

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

2B

Bo

Sáng

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Tập đọc

Toán

Tập đọc

Toán

Toán

2

Tập đọc

Kể chuyện

Ôn TV

Chính tả

Tập làm văn

3

Toán

Chính tả

L.Từ và câu

Đạo đức

Mỹ thuật (Phong)

4

Âm nhạc(Thuấn)

TN & XH

Toán

Ôn Âm nhạc(Thuấn)

Thủ công

5

Chào cờ

Thể dục (Trúc)

Tập viết

Thể dục (Trúc)

Sinh hoạt TT

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

2C

Trung

Sáng

1

Chào cờ

Toán

Tập đọc

Thể dục (Trúc)

Toán

2

Tập đọc

Chính tả

Toán

Thể dục (Trúc)

Ôn TV

3

Tập đọc

Thủ công (Phương)

Mỹ thuật (Phong)

Âm nhạc(Thuấn)

T làm văn

4

Toán

L.Từ và câu

Kể chuyện

Toán

TN & XH

5

 

Tập viết

Đạo đức

Chính tả

Sinh hoạt TT

 

Chiều

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 – NĂM HỌC 2017 – 2018

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

3A

Cúc

Sáng

1

Chào cờ

Toán (Phương)

Tin học (Tiến)

Tập đọc

Chính tả

2

Tập đọc – KC

Thủ công(Phương)

ÔMỹ thuật (Phong)

Toán

L. Từ và Câu

3

Tập đọc – KC

Thể dục(Nhơn)

Toán

Anh văn (Loan)

Toán

4

Toán

Anh văn (Loan)

Chính tả

Anh văn (Loan)

Ôn T

5

 

Anh văn (Loan)

Ôn TV

 

 

 

Chiều

1

TN & XH

Âm nhạc (Thuấn)

 

TN& XH

Ôn TV

2

Thể dục(Nhơn)

Mỹ thuật (Phong)

 

Tập viết

Tập làm văn

3

Đạo đức

Tin học (Tiến)

 

Ôn TV

Sinh hoạt TT

4

 

 

 

Ôn T

 

 

3B

Nam

Sáng

1

Chào cờ

Tập đọc

 

L. Từ và Câu

Ôn TV(Phương)

2

Tập đọc – KC

Tin học (Tiến)

 

Toán

Ôn TV(Phương)

3

Tập đọc – KC

Toán

 

Ôn TV

Ôn T (Phương)

4

Toán

Ôn T

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

Chính tả

Tập viết

Chính tả

Anh văn (Loan)

Toán

2

Thủ công

TN& XH

Toán

Âm nhạc (Thuấn)

Tập làm văn

3

Đạo đức

Anh văn (Loan)

Anh văn (Loan)

Mỹ thuật (Phong)

TN& XH

4

Ôn TV

Thể dục(Nhơn)

Anh văn (Loan)

Tin học (Tiến)

Thể dục(Nhơn)

5

 

 

 

 

Sinh hoạt TT

 

3C

Hanh

Sáng

1

Chào cờ

Tập đọc

Âm nhạc (Thuấn)

Toán (Bằng)

 

2

Tập đọc – KC

Ôn TV

Toán

Thủ công (Bằng)

 

3

Tập đọc – KC

Toán

L. Từ và Câu

Ôn Toán (Bằng)

 

4

Thể dục(Nhơn)

Tin học (Tiến)

Chính tả

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Toán

Anh văn (Loan)

Ôn TV (Phương)

Mỹ thuật (Phong)

Toán

2

Chính tả

Anh văn (Loan)

Ôn TV(Phương)

Tin học (Tiến)

Tập làm văn

3

Tập viết

Thể dục(Nhơn)

Ôn T(Phương)

Anh văn (Loan)

Đạo đức

4

TN& XH

 

 

Anh văn (Loan)

TN& XH

5

 

 

 

 

Sinh hoạt TT

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 – NĂM HỌC 2017 – 20178

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

3D

Trang

Sáng

1

 

Chính tả

Tập đọc

Chính tả

Toán

2

 

Toán

Toán

Ôn TV

Tập viết

3

 

Ôn T(Toàn)

L. Từ và Câu

Thể dục(Nhơn)

TN& XH

4

 

 

Thủ công

Toán

Đạo đức

5

 

P.5C

3B

(4B)

3C

 

Chiều

1

Tập đọc – KC

TN& XH

Anh văn (Loan)

Tin học (Tiến)

Tập làm văn

2

Tập đọc – KC

Ôn TV

Anh văn (Loan)

Anh văn (Loan)

Thể dục(Nhơn)

3

Toán

Ôn T

Mỹ thuật (Phong)

Âm nhạc (Thuấn)

Sinh hoạt TT

4

Tin học (Tiến)

Anh văn (Loan)

 

 

 

 

Chào cờ

Ôn Tin học (Tiến)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4 – NĂM HỌC 2017 – 2018

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

4A

Nhung

Sáng

1

Chào cờ

L.Từ và Câu

Đạo đức(Hồng)

Tập đọc

Anh văn (Thủy)

2

Tập đọc

Toán

Toán(Hồng)

Ôn Âm nhạc (Thuấn)

Tập làm văn

3

Toán

Khoa học

Tin học (Tiến)

Toán

Toán

4

Kể chuyện

 

Mỹ thuật (Phong)

Tập làm văn

Lịch sử

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Địa lý

Tin học (Tiến)

 

L.Từ và Câu

Khoa học

2

Chính tả

Âm nhạc (Thuấn)

 

Kỹ thuật

ÔnTV

3

Thể dục(Nhung)

Anh văn (Thủy)

 

Thể dục(Nhung)

Sinh hoạt TT

4

 

Ôn Anh văn (Thủy)

 

 

 

 

4B

Trừ

Sáng

1

Chào cờ

Tin học (Tiến)

Toán

 

L.Từ và Câu

2

Tập đọc

Toán (Bằng)

L.Từ và Câu

 

Toán

3

Thể dục(Nhơn)

Anh văn (Thủy)

Âm nhạc (Thuấn)

 

ÔnAnh văn (Thủy)

4

Toán

 

Lịch sử

 

Mỹ thuật (Phong)

5

 

 

 

 

 

Chiều

1

Chính tả

Ôn TV(Hồng)

ÔnTV

Tập đọc

Tập làm văn

2

Kể chuyện

Ôn TV(Hồng)

Địa lí

Toán

Khoa học

3

Khoa học

Ôn T(Hồng)

Đạo đức

Tin học (Tiến)

Thể dục(Nhơn)

4

Ôn T

Ôn T(Hồng)

Anh văn (Thủy)

Tập làm văn

Sinh hoạt TT

5

 

 

 

Kỹ thuật

 

 

4C

Vinh.

Sáng

1

Chào cờ

Anh văn (Thủy)

Tập đọc

Thể dục(Nhơn)

Tập làm văn

2

Tập đọc

Ôn Anh văn (Thủy)

Âm nhạc (Thuấn)

Toán

Toán

3

Toán

Tin học (Tiến)

Toán

L.Từ và Câu

Thể dục(Nhơn)

4

Khoa học

 

Tập làm văn

ÔnTV

Anh văn (Thủy)

5

 

 

Đạo đức

 

 

 

Chiều

1

Tin học (Tiến)

L.Từ và Câu

 

Ôn TV(Hồng)

Mỹ thuật (Phong)

2

Chính tả

Toán

 

Ôn TV(Hồng)

Địa lí

3

Lịch sử

Kể chuyện

 

Ôn T(Hồng)

Khoa học

4

 

Kỹ thuật

 

Ôn T(Hồng)

Sinh hoạt TT

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 – NĂM HỌC 2017 – 2018

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

5A

Hòe

Sáng

1

Chào cờ

L. Từ và Câu

Ôn M thuật (Phong)

L. Từ và Câu

Toán(Thúc)

2

Tập đọc

Toán

Tin học (Tiến)

Anh văn (Loan)

Đạo đức (Thúc)

3

Toán

Anh văn (Loan)

Tập đọc

Toán

Kỹ thuật(Thúc)

4

Chính tả

Thể dục(Nhơn)

Tập làm văn

Ôn Âm nhạc (Thuấn)

Kể chuyện (Thúc)

5

 

 

Khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Thể dục(Nhơn)

Mỹ thuật (Phong)

 

 

Tập làm văn

2

Địa lý

Tin học (Tiến)

 

 

Toán

3

Khoa học

Âm nhạc (Thuấn)

 

 

ÔnTV

4

Lịch sử

 

 

 

Sinh hoạt TT

 

 

 

 

 

 

 

5B

Thanh

Sáng

1

Chào cờ

L.T và Câu

Tập đọc

ÔnTV

Thể dục(Nhơn)

2

Tập đọc

Toán

Kể chuyện

Thể dục(Nhơn)

Mỹ thuật (Phong)

3

Toán

Đạo đức

Toán

Toán

Tập làm văn

4

Chính tả

Kỹ thuật

Khoa học

Tập làm văn

Toán

5

 

Anh văn (Thủy)

 

Lịch sử

Khoa học

 

Chiều

1

Âm nhạc (Thuấn)

Ôn T (Thúc)

Tin học (Tiến)

 

L.T và Câu

2

Anh văn (Thủy)

Ôn T (Thúc)

Ôn Anh văn (Thủy)

 

Địa lý

3

Tin học (Tiến)

Ôn T (Thúc)

Ôn Âm nhạc (Thuấn)

 

Sinh hoạt TT

4

 

 

 

 

 

 

5C

Thạnh

 

Sáng

1

Chào cờ

 

Tập đọc

Toán

Toán

2

Tập đọc

 

T oán

L. Từ và Câu

Tập làm văn

3

Toán

 

Tập làm văn

Khoa học

ÔnM thuật (Phong)

4

Chính tả

 

Đạo đức

Mỹ thuật (Phong)

Kể chuyện

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Địa lý

L. Từ và Câu

Anh văn (Thủy)

Ôn T (Thúc)

Thể dục(Nhơn)

2

Lịch sử

Thể dục(Nhơn)

 nhạc (Thuấn)

Ôn T (Thúc)

Khoa học

3

Anh văn (Thủy)

Toán

Tin học (Tiến)

Ôn T (Thúc)

Kỹ thuật

4

Ôn A.văn (Thủy)

ÔnTV

Tin học (Tiến)

 

Sinh hoạt TT

5

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 – NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Lớp

Buổi

Tiết

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

5D

Vị

Sáng

1

Chào cờ

L. Từ và Câu

T oán (Thúc)

Tập đọc

Ôn Mthuật (Phong)

2

Tập đọc

Toán

Đạo đức (Thúc)

Toán

Toán

3

Toán

Kể chuyện

Kỹ thuật(Thúc)

L. Từ và Câu

Tập làm văn

4

Chính tả

Anh văn (Thủy)

 

Thể dục(Nhơn)

Ôn T (Toàn)

5

 

 

 

 

Sinh hoạt TT

 

 

 

 

 

 

Chiều

1

Anh văn (Thủy)

Thể dục(Nhơn)

Ôn  nhạc (Thuấn)

Khoa học

 

2

Tin học (Tiến)

ÔnTV

Tin học (Tiến)

Địa lý

 

3

Â. nhạc (Thuấn)

Tập làm văn

Ôn Anh văn (Thủy)

Lịch sử

 

4

 

Khoa học

Mỹ thuật (Phong)

Ôn T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN LUYỆN T.VIỆT-TOÁN LỚP 4, 5

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

Lớp

Tiết

Buổi

3

 

Chiều Thứ 6(P.5D)

Sáng chủ nhật

Sáng chủ nhật

1

 

Tiếng Việt (Phương)

 

2

 

Tiếng Việt (Phương)

 

3

 

Toán (Phương)

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Lớp

Tiết

Buổi

4

 

Chiều Thứ 6(P.5D)

Chiều Thứ 4(P.4C)

Sáng chủ nhật

1

Toán (Thúc)

Tiếng Việt (Hồng)

Tiếng Việt (Hồng)

2

Toán (Thúc)

Tiếng Việt (Hồng)

Tiếng Việt (Hồng)

3

Toán (Thúc)

Tiếng Việt (Hồng)

Tiếng Việt (Hồng)

4

Toán (Thúc)

Tiếng Việt (Hồng)

Tiếng Việt (Hồng)

5

 

Tiếng Việt (Hồng)

 

 

Lớp

Tiết

Buổi

5

 

Chiều Thứ 5(5B)

Chiều Thứ 3 (P.tin)

Sáng chủ nhật

1

Tiếng Việt (Phương)

Tiếng Việt (Phương)

Toán (Thúc)

2

Tiếng Việt (Phương)

Tiếng Việt (Phương)

Toán (Thúc)

3

Tiếng Việt (Phương)

Tiếng Việt (Phương)

Toán (Thúc)

4

Tiếng Việt (Phương)

Tiếng Việt (Phương)

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU ÔN LUYỆN TIẾNG ANH LỚP 3, 4, 5

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

 

Lớp

Tiết

Buổi

5

 

Chiều Thứ 2(PTIN)L3

Chiều Thứ 6(PTIN)L5

Chiều Thứ 5(PTIN)L4

1

Anh Văn (Loan)

Anh Văn (Loan)

Anh Văn (Thủy)

2

Anh Văn (Loan)

Anh Văn (Loan)

Anh Văn (Thủy)

3

 

Anh Văn (Loan)

Anh Văn (Thủy)

4

 

 

Anh Văn (Thủy)

5

 

 

Anh Văn (Thủy)

 

 

 

 

 

Mỹ Cát, ngày 02 tháng 10 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT PHÙ MỸ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH MỸ CÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC VÕ CỔ TRUYỀN (THỰC HIỆN 2-10-2017)

 

 

 

Tuần

Buổi

Thứ

Lớp

Tiết

GV( Trần Thị Thu Trúc)

5

Chiều

2

5B

4

 

3

4C

4

 

Chiều

5

5D

4

Td 2b t3

Chiều

5

3C

5

 

 

6

Chiều

2

4C

3

 

Chiều

2

5B

4

 

Chiều

3

5C

3

 

Chiều

5

5D

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Chiều

3

3C

4

 

Chiều

3

5C

3

 

Sáng

5

1D

3

 

Sáng

5

2C

4

 

 

 

8

Chiều

2

5A

3

 

Chiều

2

4A

4

 

Sáng

5

2C

4

 

Sáng

5

3A

5

 

 

 

9

Chiều

2

5A

3

 

Chiều

2

4A

4

 

Sáng

5

1D

3

 

Sáng

5

3A

5

 

 

 

10

Chiều

2

3B

5

 

Sáng

3

1B

2

 

 

1C

3

 

 

 

 

 

 

 

11

Sáng

3

1C

1

 

Sáng

3

1A

2

 

Sáng

3

1B

3

 

Chiều

3

3B

5

Tiết 4 TD 2B

 

 

12

Chiều

2

4B

4

 

Chiều

2

2B

5

 

Chiều

3

2A

4

 

Chiều

5

3D

4

 

 

 

13

Chiều

2

4B

5

 

Chiều

3

3C

4

 

Chiều

5

5D

3

 

Chiều

5

3D

4

 

 

14

Chiều

2

5B

4

 

2

3C

5

 

3

4C

4

 

Chiều

5

5D

3

 

 

15

Chiều

2

4C

3

 

Chiều

2

5B

4

 

Chiều

3

5C

3

 

Chiều

5

5D

3

 

 

16

Chiều

3

3C

4

 

Chiều

3

5C

5

Tiết TD 2B tiết 4

Sáng

5

1D

3

 

Sáng

5

2C

4

 

 

17

Chiều

2

5A

3

 

Chiều

2

4A

4

 

Sáng

5

2C

4

 

Sáng

5

3A

5

 

 

18

Chiều

2

5A

3

 

Chiều

2

4A

4

 

Sáng

5

1D

3

 

Sáng

5

3A

5

 

 

Mỹ Cát, ngày 18 tháng 10 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 04 : 41